Contact Us

Address

  નગર સેવા સદન, થાનગઢ,
    તાલુકા : ચોટીલા,
    જિલ્લો : સુરેન્દ્રનગર

  ફોન : 02751-220231

  ફેક્સ :

  ઈ - મેઈલ : np_than@yahoo.co.in


નગરપાલિકાની કચેરીનો સમય:

નગરપાલિકાની કચેરી રવિવાર તથા બીજો, ચોથો શનિવાર અને જાહેર તથા સ્થાનિક રજાઓ દરમિયાન બંધ રહે છે. કચેરીનો સમય સવારના ૧૦ : ૩૦ થી ૬ : ૧૦ નો છે. રીસેષ ટાઈમ બપોરના ર : ૦૦ થી ર : ૩૦ નો છે.