સરકારી કચેરીઓ

 

પોલીસ સ્ટેશન  ૦૨૭૫૧૨૨૦૨૬૭ 
મામલતદાર ઓફિસ ૦૨૭૫૧૨૯૪૩૪૩
પોસ્ટ ઓફીસ ૦૨૭૫૧૨૨૧૩૩૯