બેંક

 

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંક ૦૨૭૫૧૨૨૦૨૪૩
દેના બેંક     ૦૨૭૫૧૨૨૦૨૭૬
એચ.ડી.એફ.સી. બેંક  ૦૨૭૫૧૨૨૨૬૬૬
આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ બેંક  ૦૨૭૫૧૨૨૦૦૧૫
એક્સિસ બેંક ૦૨૭૫૧૨૨૩૦૦૩