કાર્યરત વિભાગો

વિભાગની યાદી 

  • સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
  • રીકવરી વિભાગ
  • શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિભાગ
  • ડ્રેઈનેજ વિભાગ
  • વ્યવસાય વેરા વિભાગ
  • જન્મ-મરણ વિભાગ
  • બાંધકામ વિભાગ
  • લાઈટ વિભાગ
  • વાહન વિભાગ
  • હિસાબી વિભાગ