ઈ - ગવર્નન્સ

થાનગઢ નગરપાલિકામાં ટેક્ષ વિભાગ, જન્મ-મરણ નોંધણી, લગ્ન નોંધણી, ફરિયાદ નોંધણી વિભાગ, એકાઉન્ટ વિભાગ, ગુમાસ્તાધારા વિભાગ, વ્‍યવસાય વેરા વિભાગ, ઓનલાઈન બાંધકામ પરમીશન ને ઈ-ગવર્નન્સ કરેલ છે.