પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રી / મુખ્ય અધિકારીશ્રી

પ્રમુખશ્રી

નામ – શ્રી વિજયભાઈ બહાદુરભાઇ ભગત

સંપર્ક – 9825051741

     

ઉપપ્રમુખશ્રી

નામ – શ્રીમતી લીનાબેન યોગરાજભાઈ ડોડીયા 

સંપર્ક – 9913050699

       

મુખ્ય અધિકારીશ્રી

નામ - શ્રી પી.એસ. ચૌહાણ

સંપર્ક – 8488866555