સભ્યશ્રીઓની યાદી

થાનગઢ નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યોની (કાઉન્સીલરોની) યાદી

  ક્ર્મ                સભ્યશ્રીઓના નામ

     વોર્ડ નં

    મોબાઇલ નંબર

શ્રી વિજયભાઈ બહાદુરભાઈ જલુ (ભગત) ૧  98250 51741
શ્રીમતી ભારતીબેન ભરતભાઈ ખમાણી 98246 87340
શ્રીમતી જશુબેન લાભુભાઈ સારલા 97375 37628
શ્રી ભુપતભાઇ રાજાભાઈ પરમાર 72650 01597
શ્રીમતી રંજનબેન અશોકભાઈ સવાડીયા ૨  99094 01726
શ્રીમતી રૂપાબેન જ્યંતિભાઈ કાંજીયા  ૨  98798 04100
શ્રી નીતિનભાઈ બીપીનભાઈ શીહોરા ૨  96389 33245
શ્રી વિજયભાઈ અણદાભાઇ વારેવડીયા ૨  75750 65222
શ્રીમતી ડાહીબેન બાબુલાલ પારઘી  99091 24360
૧૦ શ્રીમતી જાગૃતિબેન ગોરધનભાઈ ઝરવરિયા  99090 82720
૧૧ શ્રી બાપાલાલ મદારસિંહ ઝાલા 94276 67867
૧૨ શ્રી હર્ષકુમાર મનસુખલાલ પાટડીયા 99786 27517
૧૩ શ્રીમતી રાજુબેન કિશોરભાઈ પરમાર  81284 23345
૧૪ શ્રીમતી જશુબેન રમેશભાઈ પરમાર  91735 90057
૧૫ શ્રી ભુપતભાઇ લાલજીભાઈ સોલંકી 98248 22195
૧૬ શ્રી પ્રવીણભાઈ ભીમજીભાઈ પરમાર  99095 96598
૧૭ શ્રીમતી કૃપાલીબા પ્રધ્યુમનસિંહ રાણા 99099 73360
૧૮ શ્રીમતી હેતલબેન સંજયભાઈ કણઝરીયા  83200 76089
૧૯ શ્રી લક્ષમણભાઇ પોલાભાઈ અલગોતર  98250 28996
૨૦ શ્રી લાલાભાઇ નાથાભાઈ અલગોતર  98257 23793
૨૧ શ્રીમતી લીનાબેન યોગરાજભાઈ ડોડીયા  99130 50699
૨૨ શ્રીમતી તારાબેન સુરુભા રાણા  98252 14491
૨૩ શ્રી બેચરભાઈ બાબુભાઇ સોલંકી 98793 76105
૨૪ શ્રી ખોડાભાઈ પ્રભુભાઈ મકવાણા  98794 72150
૨૫ શ્રીમતી શાંતુબેન ભલાભાઈ ડોરીયા 99986 29914
૨૬ શ્રીમતી મીનાબેન ગેલાભાઇ માનસુરીયા 98245 35090
૨૭ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ રવજીભાઈ સાકરીયા  98253 99145
૨૮ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઇ નકુમ  98987 43555