ચીફ ઓફીસરશ્રીની માહિતી

હાલમાં થાનગઢ નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી પી.એસ.ચૌહાણ કાર્યરત છે.