ગટર ખાળકૂવા તથા ટેન્કરથી પાણીની સેવા

ગટર ખાળકૂવાની સેવાઓ

1.

અરજીપત્રક મેળવવા

તમામ દિવસોએ ૧૧-૦૦ થી ર-૦૦ જે તે શાખામાં

2.

અરજીપત્રક સ્વીકારવા

જે તે શાખામાં ૧૧-૦૦ થી ર-૦૦

3.

અરજીની પહોંચ

અરજી મળ્યે તુરત જ

4.

નળનું જોડાણ આપવા માટે

અરજી ફોર્મ મળ્યા તારીખથી દિન - ૧પ માં.

5.

ગટર ઉભરાઈ ગઈ હોય ત્યારે

ર૪ કલાક

6.

ગટર લાઈન રીપેર

૪૮ કલાક

 

 

ટેન્કરથી પાણીની સેવાઓ

1.

પાણીના ટેન્કરથી પાણી આપવું

જે વિસ્તારમાં પાણી ન મળ્યાની ફરીયાદ મળ્યા બાદ ૪ થી ૬ કલાકમાં

2.

પાણીના ટેન્કર સમારોહ,લગ્નપ્રસંગે કે અન્ય પ્રસંગોપાત બુક કરાવી મેળવવા.

ધોરણસર બુક કરાવ્યેથી અનુકૂળતા અને માગણી પ્રમાણે